Registration

 

Յարգելի Ծնողք,

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք որ Նարեկ Վարժարանը իր դռները պիտի բանայ աշակերտութեան առջեւ Շաբաթ, Սեպտեմբեր 7, 2024-ին, առաւօտեան ժամը 9:30-ին: 2024-2025 տարեշրջանի վերամուտը պիտի նշենք հաճելի խաղերով եւ ժամանցի պահերով:

Կրթաթոշակ մէկ զաւակի համար $400.00 (գիրքերը ներառեալ), երկրորդ զաւակի համար $375.00, երրորդ զաւակի համար $350.00:

Ձեր երեխաները մինչեւ Յուլիս 31, 2024 արձանագրելու պարագային ամէն մէկ երեխայի համար կը ստանաք $25 զեղչ։

Ձեր զաւակը կրնաք արձանագրել առցանց սեղմելով ԱՅՍՏԵՂ։

Dear Parents,

We are pleased to announce that Nareg Armenian School will reopen “in person” on Saturday, September 7, 2024 at 9:30 am. We will welcome our students for 2024-2025 school year that day with lots of fun and games.

Tuition is $400.00 for one child (including books); $375.00 for the second child; $350.00 for the third child.

Register up to July 31st 2024 and the tuition will be deduced to $375/$350/$325.

You can register your child online by clicking HERE.