Registration

 

Յարգելի Ծնողք,

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք որ Նարեկ Վարժարանը իր դռները պիտի բանայ աշակերտութեան առջեւ Շաբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2023-ին, առաւօտեան ժամը 9:30-ին: 2023-2024 տարեշրջանի վերամուտը պիտի նշենք հաճելի խաղերով եւ ժամանցի պահերով:

Կրթաթոշակ մէկ զաւակի համար $400.00 (գիրքերը ներառեալ), երկրորդ զաւակի համար $375.00, երրորդ զաւակի համար $350.00:

Ձեր երեխաները մինչեւ Օգոստոս 18, 2023 արձանագրելու պարագային ամէն մէկ երեխայի համար կը ստանաք $25 զեղչ։

Ձեր զաւակը կրնաք արձանագրել առցանց սեղմելով ԱՅՍՏԵՂ։

Dear Parents,

We are pleased to announce that Nareg Armenian School will reopen “in person” on Saturday, September 9, 2023 at 9:30am. We will welcome our students for 2023-2024 schoolyear that day with lots of fun and games.

Tuition is $400.00 for one child (including books); $375.00 for the second child; $350.00 for the third child.

Register up to August 18-th 2023 and the tuition will be deduced to $375/$350/$325.

You can register your child online by clicking HERE.