Registration

 

Յարգելի Ծնողք,

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք որ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ Նարեկ Վարժարանը իր դռները պիտի բանայ աշակերտութեան առջեւ Շաբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2021-ին, առաւօտեան ժամը 9:30-ին: 2021-2022 տարեշրջանի վերամուտը պիտի նշենք հաճելի խաղերով եւ ժամանցի պահերով:

Կրթաթոշակ մէկ զաւակի համար $350.00 (գիրքերը ներառեալ), երկրորդ զաւակի համար $325.00, երրորդ զաւակի համար $300.00:

Ձեր զաւակը կրնաք արձանագրել առցանց սեղմելով ԱՅՍՏԵՂ։

Dear Parents,

We are pleased to announce that Sts. Vartanantz Nareg Armenian School will reopen “in person” on Saturday, September 18, 2021 at 9:30am. We will welcome our students for 2021-2022 schoolyear that day with lots of fun and games.

Tuition is $350.00 for one child (including books); $325.00 for the second child; $300.00 for the third child.

You can register your child online by clicking HERE.