Registration

 

Յարգելի Ծնողք,

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք որ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ Նարեկ Վարժարանը իր դռները պիտի բանայ աշակերտութեան առջեւ Շաբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2021-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին: 2021-2022 տարեշրջանի վերամուտը պիտի նշենք հաճելի խաղերով եւ ժամանցի պահերով:

Կրթաթոշակ մէկ զաւակի համար $350.00 (գիրքերը ներառեալ), երկրորդ զաւակի համար $325.00, երրորդ զաւակի համար $300.00:

Ձեր զաւակը կրնաք արձանագրել առցանց սեղմելով ԱՅՍՏԵՂ։

Dear Parents,

We are pleased to announce that Sts. Vartanantz Nareg Armenian School will reopen “in person” on Saturday, September 18, 2021 at 10:00am. We will welcome our students for 2021-2022 schoolyear that day with lots of fun and games.

Tuition is $350.00 for one child (including books); $325.00 for the second child; $300.00 for the third child.

You can register your child online by clicking HERE.